นางจันทร์เพ็ญ  สีเครือดง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ