งานเภสัชกรรมชุมชน

            ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และคุมครองผู้บริโภค

อัตรากำลัง

อัตรากำลังประจำแผนกงาน  ทั้งหมด 14 คน

1. เภสัชกร  7  คน

ชาย   1  คน

หญิง  6  คน

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  5  คน

ชาย   1  คน

หญิง  4  คน

3. ลูกจ้าง  2  คน

ชาย   2  คน

หญิง  -  คน

 

1. ด้านบริการ

 • งานให้บริการผู้ป่วยนอก  บริการจ่ายยา และให้คำปรึกษาด้านยาตลอด 24 ชั่วโมง 

 • งานให้บริการผู้ป่วยใน    บริการจ่ายยา และให้คำปรึกษาด้านยาตลอด 24 ชั่วโมง 

 • งานคุ้มครองผู้บริโภค   ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการด้านสุขภาพ 

 • งานคลังเวชภัณฑ์  บริการเบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ้ทั้งในและนอกโรงพยาบาล (ในเวลาราชการ)

 • ให้บริการจ่ายยา และให้คำปรึกษาคลินิกเฉพาะโรค 

  • คลินิกหอบหืด และปอดอุดกั่นเรื้อรัง (เภสัชกรหญิงวนิดา  นังตะลา)

  • คลินิกวัณโรค  (เภสัชกรหญิงจีรนันท์  ผิวเงิน)

  • คลินิกเบาหวาน (เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  โพธิ์ไข)

  • คลินิกโรคซึ่มเศร้า (เภสัชกรหญิงจินตนา  พูลกสิ)

  • คลินิกไธรอยด์ (เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  โพธิ์ไข)

  • คลินิก Warfarin (เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  โพธิ์ไข)

  • คลินิกโรคไต (เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  โพธิ์ไข)

  • คลินิก ARV (เภสัชกรหญิงวนิดา  นังตะลา)

  • คลินิกความดันโลหิตสูง (เภสัชกรหญิงเยาวเรศ  โพธิ์ไข)

  • Paliative Care (เภสัชกรหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์ไข)

2.ด้านบริหาร

 • คลังเวชภัณฑ์  (Store,Stock)

 • จัดซื้อ-จัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์

3.วิชาการ

 • Monitor Anti-Biotic Smart USE.   (เภสัชกรจีรนันท์  ผิวเงิน)

 • Monitor Drugs Allergy.  (เภสัชกรจินตนา  พูลกสิ)

 • Height Alert Drugs.  (เภสัชกรวนิดา  นังตะลา)

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 043-879131 ต่อ 113