Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     1

ลำดับ รายการดาวน์โหลด ประเภท Views โหลด
1 แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 57
2 กรอบประเมิน2559_ปรับ131158 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 52
3 เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 50
4 รับประเมินNCD สสจ. เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 103
5 นำเสนอรับการนิเทศงาน ไฟล์นำเสนอ 55
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 51
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 51
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล เอกสารทางราชการ ภายใน 51
9 เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559 เอกสารทางราชการ ภายใน 50
10 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.6 โปรแกรมต่าง ๆ 61
11 โปรแกรม TBKMh Version 58.08.04 โปรแกรมต่าง ๆ 59
12 โปรแกรม RMh59.3.6 Edite 6-3-2559 โปรแกรมต่าง ๆ 60
13 โปรแกรม ASUPro Version 58.09.23 โปรแกรมต่าง ๆ 65
14 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.11 โปรแกรมต่าง ๆ 65
15 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 โปรแกรมต่าง ๆ 64
16 สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 47
17 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.4.18 โปรแกรมต่าง ๆ 70
18 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทางสาธารณสุข เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 47
19 โปรแกรม TBKMh Version โปรแกรมต่าง ๆ 70
20 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.5.4 โปรแกรมต่าง ๆ 62
21 การบริหาร และจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ทั่วไป 46
22 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์นำเสนอ 61
23 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 46
24 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 45
25 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ภายใน 54
26 คู่มือโปรแกรม ClinicMINI ปรับปรุง 2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 48
27 โปรแกรม RMKmh บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โปรแกรมต่าง ๆ 73
28 Update TBCM 13062559 New โปรแกรมต่าง ๆ 64
29 ตัวเอย่าง เอกสารการเบิกเงิน P4P เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 47
30 โปรแกรมบริหารงานคลินิก โปรแกรมต่าง ๆ 61
31 DOC : คู่มือโปรแกรม ClinicMINI อัพเดต 12/2/2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 48
32 PPT : เอกสารนำเสนอ Thai CV Risk 27-12-2559 ไฟล์นำเสนอ 59
33 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 74
34 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 67
35 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 70
36 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 63
37 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 66
38 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 70
39 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 73
40 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 73
41 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 72
42 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 72
43 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 78
44 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 83
45 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 343
46 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 ผลงานวิชาการ 82
47 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 ผลงานวิชาการ 95
48 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 76
49 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 83
50 โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 74
51 ASUPro 61.10.10 โปรแกรมต่าง ๆ 85
52 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 98
53 โปรแกรม PersonalPro Release โปรแกรมต่าง ๆ 98
54 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 84
55 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 โปรแกรมต่าง ๆ 160
56 CPG โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 91
57 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 118
58 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 74
59 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 55
60 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 67
61 โปรแกรม IPDEasy (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 101
62 ClinicMINI Version 61.9.12 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 716
63 โปรแกรม FastTrack (New) โปรแกรมต่าง ๆ 688
64 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 27
65 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 40