โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3

  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ    เอกสารดาวน์โหลด

  มาตรฐานรหัสในโครงสร้างฐานข้อมูล (43 แฟ้ม          เอกสารดาวน์โหลด