KDrugPro New Version 62.9.16d

  ดาวน์โหลด โปรแกรม บริหารจัดการยา  โรงพยาบาลคำม่วง ที่นี่

- เพิ่มตาราง Number

- เพิ่มระบบบันทึกรายการ Number

- แก้ไขระบบ Prepack ให้สามารถแบ่งบรรจุยา 0.5 เม็ดได้

- ปรับปรุงระบบคำนวณฉลาก Prepack ใหม่สามารถให้ปัดเศษขึ้น

KDrugPro New Version 62.9.6b

  ดาวน์โหลด โปรแกรม บริหารจัดการยา  โรงพยาบาลคำม่วง ที่นี่

- ปรับปรุงคำสั่ง SQL ใหม่

KDrugPro New Version 62.9.4a

  ดาวน์โหลด โปรแกรม บริหารจัดการยา  โรงพยาบาลคำม่วง ที่นี่

- เพิ่มปุ่มปรับปรุ่งรายการยา

- พัฒนาระบบคำนวณฉลาก

- พัฒนาระบบพิมพ์ออโต้ ตามค่าการคำนวณ

KDrugPro New Version 62.9.1b

  ดาวน์โหลด โปรแกรม บริหารจัดการยา  โรงพยาบาลคำม่วง ที่นี่

- พัฒนาระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์ Prepack

- พัฒนาแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ปริ้น