โปรแกรม PersonalPro Release 

 PersonalPro Release  Version 60.11.17 Release 32 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

 PersonalPro Release  Version 60.11.17 Release 64 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

- เพิ่ม Function ตรวจสอบวันลาสะสม  

       - ข้าราชการ อายุงาน 10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาได้ 30 วัน

       - ข้าราชการ อายุงาน 1-9 ปี สะสมวันลาได้ 20 วัน

       - พนักงานราชการ  สะสมวันลาได้ 15 วัน

       - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สะสมวันลาได้ 15 วัน

       - อื่น ๆ   วันลาได้ 10 วัน

- ปรับเพิ่มหน้าบันทึกข้อมูล  วันรับราชการ เพื่อคำนวณอายุราชการ

- เปลี่ยน Connection เป็นระบบ LAN

 

 PersonalPro Release  Version 60.10.16 Release 32 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

 PersonalPro Release  Version 60.10.16 Release 64 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

- ปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้

- ปรับปรุงระบบการบันทึกวันลาสะสม

- ปรับปรุงระบบการบันทึกวันลาปัจจุบัน