ClinicMINI Version 61.9.12  (New Version)

  ClinicMINI Version 61.9.12 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.9.12 64bit  Download ที่นี่

- ปรับปรุงระบบ log_system ใหม่ลดความหน่วงในการเข้าถึงข้อมูล

 

ClinicMINI Version 61.4.4 

  ClinicMINI Version 61.4.4 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.4.4 64bit  Download ที่นี่

- ปรับปรุง DBGrid  เพิ่มฟิวล์ที่ใช่ในการส่งออก  Excel

ClinicMINI Version 61.2.7 

  ClinicMINI Version 61.2.7 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.2.7 64bit  Download ที่นี่

- เพิ่มระบบ มอนิเตอร์ การส่งต่อเยี่ยมบ้าน นับจากสถานที่ส่งต่อ