ClinicMINI Version 61.4.4  (New Version)

  ClinicMINI Version 61.4.4 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.4.4 64bit  Download ที่นี่

- ปรับปรุง DBGrid  เพิ่มฟิวล์ที่ใช่ในการส่งออก  Excel

 

ClinicMINI Version 61.2.21  

  ClinicMINI Version 61.2.21 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.2.21 64bit  Download ที่นี่

- ปรับปรุงระบบ log_system ใหม่ลดความหน่วงในการเข้าถึงข้อมูล

 

ClinicMINI Version 61.2.7 

  ClinicMINI Version 61.2.7 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.2.7 64bit  Download ที่นี่

- เพิ่มระบบ มอนิเตอร์ การส่งต่อเยี่ยมบ้าน นับจากสถานที่ส่งต่อ

 

ClinicMINI Version 61.2.2  

  ClinicMINI Version 61.2.2 32bit  Download ที่นี่   

  ClinicMINI Version 61.2.2 64bit  Download ที่นี่

- ปรับ SQL CVD Risk ใหม่

- ปรับ Log User ให้รองรับ tis620 

- ปรับปรุงแบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน ตอนดึงข้อมูลส่งต่อ 

- ปรับปรุงแบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน ตอนดึงข้อมูลส่งต่อ