Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 35 อ่าน.
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 38 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 33 อ่าน.
4 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 41 อ่าน.
5 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 99 อ่าน.
6 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 88 อ่าน.
7 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 92 อ่าน.
8 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 61 อ่าน.
9 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 65 อ่าน.
10 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 205 อ่าน.
11 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 54 อ่าน.
12 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 233 อ่าน.
13 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 182 อ่าน.
14 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 99 อ่าน.