Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 48 อ่าน.
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 50 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 44 อ่าน.
4 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 53 อ่าน.
5 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 107 อ่าน.
6 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 95 อ่าน.
7 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 99 อ่าน.
8 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 69 อ่าน.
9 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 74 อ่าน.
10 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 215 อ่าน.
11 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 62 อ่าน.
12 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 240 อ่าน.
13 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 190 อ่าน.
14 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 106 อ่าน.