ข้อมูลพื้นฐาน ( กันยายน 2553 )              

1. ข้อมูลโรงพยาบาล 
                        ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลคำม่วง  
                        ที่อยู่: 92 หมู่ที่10  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 
2. เจ้าของ / ต้นสังกัด 
                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. ลักษณะบริการ 
              โรงพยาบาลมีหน้าที่ในการด้านสุขภาพอนามัย  ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และสนับสนุนงานของสถานบริการสาธารณะสุขเครือข่าย โดยการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ ลักษณะบริการ ผสมผสาน  เป็นแบบองค์รวม รับผิดชอบประชากรเขตอำเภอคำม่วงและสามชัย

        จำนวนเตียงผู้ป่วยใน  : 30 เตียง ( ให้บริการสูงสุด 54 เตียง ) 
         จำนวนเตียงมารดาและทารกหลังคลอด  :  6 เตียง  ( แยกจากตึกผู้ป่วยใน ) 
         ระดับของการให้บริการ : โรงพยาบาลชุมชน ระดับ ทุติยภูมิ  ขนาด 2.1 
      
          ผู้ประสานงาน
 
                       1. ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ  สีเครือดง    ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
โทรศัพท์  0-4387-9131 ต่อ 115, 08-5738-7545 โทรสาร 0-4387-9004 ต่อ103 
E- mail address chanpen52@ grmail.com

                       2. ชื่อ นางประวีณา  ปรีดี   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ 0-4387-9131 ต่อ 115, 08-5738-7545 โทรสาร 0-4387-9004 ต่อ103 
E- mail address  Praveen.pree@hotmail.com

                       3. ชื่อ นางอุไรวรรณ  ปรีถวิล   ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีกาแพทย์ชำนาญการ 
หน่วยงาน งานรังสีวินิจฉัย  โรงพยาบาลคำม่วง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โทรสาร  0- 4387-9131 ต่อ 116, 08-2843-8342  โทรสาร 0-4387-9004ต่อ103 
E- mail address prethawin@hotmail.com

 

ข้อมูล จากงานคุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง     
Update by (IT) khammuang hospital All Right Reserved.    
ติดประกาศ: 2010-11-5