ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
            ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 
 ๑๐  เตียง  เนื่องจากไม่มีที่ดินในการตั้งโรงพยาบาล  จึงไปสร้างที่อำเภอเขาวง 
          ในปี  ๒๕๒๔  ทางจังหวัดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอขนาด 
๑๐  เตียงอีก  ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมาว่าจะให้อำเภอไหน  อำเภอนั้นควรจะมีการบริจาคสมทบ  มีอำเภอที่มีที่ดิน
พร้อมที่จะสร้าง  ๒  อำเภอคือ  อำเภอหนองกุงศรี  และอำเภอคำม่วง
          ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถามทางอำเภอคำม่วง เนื่องจากอำเภอคำม่วงเป็นอำเภอใหม่ราษฎรอยู่กระจัดกระจายโดยทั่วไป
มีฐานะยากจนไม่มีเงินบริจาค  แต่ด้วยความสามารถของ นายอำเภอ เกษม  แสนโภชน์  จึงได้เรียนว่าได้มีเงินบริจาคสมทบแล้วแต่ไม่ทราบจำนวนและด้วยความช่วยเหลือของผู้ว่าราชการจังหวัดว่า  ถ้าสร้างที่อำเภอหนองกุงศรี  จะบริจาคสมทบสองแสนบาท  แต่สร้างที่อำเภอคำม่วงจะบริจาคสามแสนบาท  จึงทำให้ราษฎรอำเภอคำม่วงมีโรงพยาบาล
โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  ๓,๔๘๐,๔๐๐  บาท  (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด  ๑๐  เตียง 
          เมื่อได้รับงบประมาณแล้วจึงได้หาสถานที่ก่อสร้างขึ้นที่โรงเรียนคำม่วง  แต่เนื่องจากมีพื้นที่น้อยและอยู่ห่างไกลชุมชนมากจึงได้ย้ายมาที่ตรงกันข้ามสถานีตำรวจอำเภอคำม่วงและที่ว่าการอำเภอคำม่วง  โดยที่ดินเป็นของราชพัสดุประมาณ  ๒๐  ไร่  
นายอำเภอคำม่วงก็ได้เล็งเห็นว่าโรงพยาบาลคำม่วงขนาด  ๑๐  เตียงจะขยายเป็น  ๓๐  เตียง  จะมีพื้นที่แคบจึงขอบริจาคที่ดินจากราษฎรที่มีที่ดินติดกัน  ในขั้นแรกนายอำเภอคำม่วงและเจ้าหน้าที่พนักงานอนามัยได้ร่วมกันชี้แจงถึงเหตุผลต่างๆ  กับเจ้าของที่ดิน  จึงได้รับบริจาคให้สร้างได้  
โดยนายพร  ศรีบัว  ได้บริจาคที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้างจำนวน ๖ ไร่ ๗๖  ตารางวา  นายลือชัย  สีหะดุณังกุล  บริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา 
          ในการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กาฬสินธุ์ก่อสร้าง  ได้เป็นผู้ประกวดราคาได้ในวงเงิน  ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท  ( สามล้านสมแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๒๔  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๒๔  และได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๒๕  ประกอบด้วยอาคารต่างๆ  คือ 
                   ๑.  ตึกผู้ป่วย                  จำนวน                  ๑ หลัง 
                   ๒.  โรงซักฟอก              จำนวน                  ๑ หลัง 
                   ๓.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๕-๖  ๑ หลัง 
                   ๔.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๓-๔  ๒ หลัง 
                   ๕.  บ้านพักข้าราชการ     ระดับ ๑-๒ ๒ หลัง