Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     1

ลำดับ รายการดาวน์โหลด ประเภท Views โหลด
1 แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 112
2 กรอบประเมิน2559_ปรับ131158 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 100
3 เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 93
4 รับประเมินNCD สสจ. เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 194
5 นำเสนอรับการนิเทศงาน ไฟล์นำเสนอ 113
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 113
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 111
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล เอกสารทางราชการ ภายใน 113
9 เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559 เอกสารทางราชการ ภายใน 112
10 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.6 โปรแกรมต่าง ๆ 115
11 โปรแกรม TBKMh Version 58.08.04 โปรแกรมต่าง ๆ 111
12 โปรแกรม RMh59.3.6 Edite 6-3-2559 โปรแกรมต่าง ๆ 116
13 โปรแกรม ASUPro Version 58.09.23 โปรแกรมต่าง ๆ 144
14 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.11 โปรแกรมต่าง ๆ 113
15 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 โปรแกรมต่าง ๆ 121
16 สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 107
17 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.4.18 โปรแกรมต่าง ๆ 126
18 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทางสาธารณสุข เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 107
19 โปรแกรม TBKMh Version โปรแกรมต่าง ๆ 140
20 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.5.4 โปรแกรมต่าง ๆ 120
21 การบริหาร และจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ทั่วไป 103
22 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์นำเสนอ 116
23 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 106
24 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 95
25 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ภายใน 112
26 คู่มือโปรแกรม ClinicMINI ปรับปรุง 2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 105
27 โปรแกรม RMKmh บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โปรแกรมต่าง ๆ 143
28 Update TBCM 13062559 New โปรแกรมต่าง ๆ 130
29 ตัวเอย่าง เอกสารการเบิกเงิน P4P เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 108
30 โปรแกรมบริหารงานคลินิก โปรแกรมต่าง ๆ 122
31 DOC : คู่มือโปรแกรม ClinicMINI อัพเดต 12/2/2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 105
32 PPT : เอกสารนำเสนอ Thai CV Risk 27-12-2559 ไฟล์นำเสนอ 118
33 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 137
34 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 126
35 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 126
36 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 120
37 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 117
38 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 137
39 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 129
40 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 145
41 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 135
42 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 154
43 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 165
44 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 175
45 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 957
46 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 ผลงานวิชาการ 175
47 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 ผลงานวิชาการ 189
48 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 166
49 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 172
50 โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 132
51 ASUPro 62.1.8 โปรแกรมต่าง ๆ 165
52 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 194
53 โปรแกรม PersonalPro Version 62.426b_x86_64bit โปรแกรมต่าง ๆ 285
54 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 197
55 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 โปรแกรมต่าง ๆ 253
56 CPG โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 186
57 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 318
58 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 178
59 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 148
60 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 216
61 โปรแกรม IPDEasy 62.7.24 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 290
62 ClinicMINI Version 62.10.13K (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 1187
63 โปรแกรม FastTrack (New) โปรแกรมต่าง ๆ 819
64 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 117
65 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 177
66 ITA เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 34
67 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 30
68 opbill_export สำหรับส่งออกข้อมูลกองทุนประกันสังคม โปรแกรมต่าง ๆ 111
69 KDrugPro New Version โปรแกรมต่าง ๆ 36
70 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 17