Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     1

ลำดับ รายการดาวน์โหลด ประเภท Views โหลด
1 แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 119
2 กรอบประเมิน2559_ปรับ131158 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 109
3 เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 101
4 รับประเมินNCD สสจ. เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 202
5 นำเสนอรับการนิเทศงาน ไฟล์นำเสนอ 123
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 122
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 118
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล เอกสารทางราชการ ภายใน 127
9 เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559 เอกสารทางราชการ ภายใน 123
10 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.6 โปรแกรมต่าง ๆ 126
11 โปรแกรม TBKMh Version 58.08.04 โปรแกรมต่าง ๆ 119
12 โปรแกรม RMh59.3.6 Edite 6-3-2559 โปรแกรมต่าง ๆ 133
13 โปรแกรม ASUPro Version 58.09.23 โปรแกรมต่าง ๆ 152
14 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.11 โปรแกรมต่าง ๆ 121
15 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 โปรแกรมต่าง ๆ 131
16 สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 115
17 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.4.18 โปรแกรมต่าง ๆ 135
18 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทางสาธารณสุข เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 117
19 โปรแกรม TBKMh Version โปรแกรมต่าง ๆ 149
20 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.5.4 โปรแกรมต่าง ๆ 131
21 การบริหาร และจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ทั่วไป 112
22 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์นำเสนอ 125
23 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 114
24 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 102
25 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ภายใน 123
26 คู่มือโปรแกรม ClinicMINI ปรับปรุง 2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 112
27 โปรแกรม RMKmh บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โปรแกรมต่าง ๆ 202
28 Update TBCM 13062559 New โปรแกรมต่าง ๆ 138
29 ตัวเอย่าง เอกสารการเบิกเงิน P4P เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 118
30 โปรแกรมบริหารงานคลินิก โปรแกรมต่าง ๆ 130
31 DOC : คู่มือโปรแกรม ClinicMINI อัพเดต 12/2/2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 114
32 PPT : เอกสารนำเสนอ Thai CV Risk 27-12-2559 ไฟล์นำเสนอ 124
33 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 144
34 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 135
35 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 136
36 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 129
37 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 121
38 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 143
39 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 136
40 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 158
41 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 146
42 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 182
43 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 173
44 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 190
45 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1203
46 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 ผลงานวิชาการ 186
47 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 ผลงานวิชาการ 203
48 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 179
49 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 184
50 โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 141
51 ASUPro 62.1.8 โปรแกรมต่าง ๆ 176
52 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 201
53 โปรแกรม PersonalPro Version 62.426b_x86_64bit โปรแกรมต่าง ๆ 292
54 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 219
55 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 โปรแกรมต่าง ๆ 343
56 CPG โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 203
57 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 355
58 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 205
59 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 160
60 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 226
61 โปรแกรม IPDEasy 62.7.24 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 307
62 ClinicMINI Version 62.10.23 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 1470
63 โปรแกรม FastTrack (New) โปรแกรมต่าง ๆ 842
64 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 128
65 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 202
66 ITA เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 105
67 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 48
68 opbill_export สำหรับส่งออกข้อมูลกองทุนประกันสังคม โปรแกรมต่าง ๆ 157
69 KDrugPro New Version โปรแกรมต่าง ๆ 55
70 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 34
71 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.23 New Version โปรแกรมต่าง ๆ 51
72 Temperature 62.11.21 โปรแกรมต่าง ๆ 19
73 ภาพข่าวกิจกรรม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 24