Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     1

ลำดับ รายการดาวน์โหลด ประเภท Views โหลด
1 แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 508
2 กรอบประเมิน2559_ปรับ131158 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 447
3 เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 457
4 รับประเมินNCD สสจ. เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 552
5 นำเสนอรับการนิเทศงาน ไฟล์นำเสนอ 496
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 499
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 492
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล เอกสารทางราชการ ภายใน 524
9 เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559 เอกสารทางราชการ ภายใน 518
10 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.6 โปรแกรมต่าง ๆ 480
11 โปรแกรม TBKMh Version 58.08.04 โปรแกรมต่าง ๆ 458
12 โปรแกรม RMh59.3.6 Edite 6-3-2559 โปรแกรมต่าง ๆ 469
13 โปรแกรม ASUPro Version 58.09.23 โปรแกรมต่าง ๆ 513
14 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.11 โปรแกรมต่าง ๆ 480
15 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 โปรแกรมต่าง ๆ 508
16 สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 479
17 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.4.18 โปรแกรมต่าง ๆ 511
18 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทางสาธารณสุข เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 481
19 โปรแกรม TBKMh Version โปรแกรมต่าง ๆ 530
20 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.5.4 โปรแกรมต่าง ๆ 521
21 การบริหาร และจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ทั่วไป 467
22 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์นำเสนอ 463
23 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 473
24 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 455
25 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ภายใน 462
26 คู่มือโปรแกรม ClinicMINI ปรับปรุง 2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 450
27 โปรแกรม RMKmh บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โปรแกรมต่าง ๆ 628
28 Update TBCM 13062559 New โปรแกรมต่าง ๆ 496
29 ตัวเอย่าง เอกสารการเบิกเงิน P4P เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 466
30 โปรแกรมบริหารงานคลินิก โปรแกรมต่าง ๆ 461
31 DOC : คู่มือโปรแกรม ClinicMINI อัพเดต 12/2/2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 453
32 PPT : เอกสารนำเสนอ Thai CV Risk 27-12-2559 ไฟล์นำเสนอ 489
33 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 526
34 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 554
35 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 627
36 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 501
37 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 503
38 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 513
39 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 504
40 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 512
41 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 714
42 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 959
43 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 544
44 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1462
45 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 3123
46 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 ผลงานวิชาการ 539
47 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 ผลงานวิชาการ 743
48 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 530
49 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 545
50 โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 496
51 ASUPro 62.1.8 โปรแกรมต่าง ๆ 545
52 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 566
53 โปรแกรม PersonalPro Version 62.426b_x86_64bit โปรแกรมต่าง ๆ 665
54 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 558
55 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 โปรแกรมต่าง ๆ 875
56 CPG โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 898
57 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 136088
58 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 915
59 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 495
60 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 596
61 โปรแกรม IPDEasy 62.7.24 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 764
62 ClinicMINI Version 62.10.23 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 2013
63 โปรแกรม FastTrack (New) โปรแกรมต่าง ๆ 7962
64 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 464
65 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 572
66 ITA เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 730
67 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 986
68 opbill_export สำหรับส่งออกข้อมูลกองทุนประกันสังคม โปรแกรมต่าง ๆ 923
69 KDrugPro New Version โปรแกรมต่าง ๆ 1283
70 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 587
71 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.23 New Version โปรแกรมต่าง ๆ 614
72 Temperature 62.11.21 โปรแกรมต่าง ๆ 584
73 ภาพข่าวกิจกรรม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1617
74 ChronicKLS 64.2.5 โปรแกรมต่าง ๆ 646
75 โปรแกรม IPDEasy 63.3.10 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 484
76 ClinicMINI Version 63.3.24 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 538
77 หนังสือราชการชี้แจงไม่ลงลายมือชื่อ เอกสารทางราชการ ภายใน 391
78 เอกสารใบลาต่างๆ เอกสารทางราชการ ภายใน 378
sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort tuzla escort bagcilar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort sex shop sex shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop