โปรแกรมมอนิเตอร์ ระบบอุณหภูมิ ห้องควบคุม 

 TemperatureSystems เวอร์ชั่น 63.11.21  ดาวน์โหลดที่นี่

- พัฒนาระบบรายการ 

โปรแกรมมอนิเตอร์ ระบบอุณหภูมิ ห้องควบคุม 

 TemperatureSystems เวอร์ชั่น 63.11.12b  ดาวน์โหลดที่นี่

- พัฒนาระบบมอนิเตอร์ อุณหภูมิ ห้องควบคุม

- ระบบออโต้ Process ตามรอบที่กำหนด  (ตั้งค่าได้ 3 รอบ/นาที)

- ระบบรายการกำลังพัฒนา