โปรแกรม IPD-Easy 59.4.6

 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.11 64 bit

 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.11 86 bit

- ปรับเพิ่มระบบรายงาน ฟอร์มปรอท
- แก้ไขรายงาน Kardex  เพิ่ม HN ปรับฟอร์มใหม่ให้เข้ากับ A4
- แก้ไขระบบโภชนาการใหม่ทั้งหมด