โปรแกรม IPD-Easy 59.4.14

 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 64 bit

 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 86 bit

- ปรับเพิ่มรายการสั่งอาหาร 3 มื้อ
- เพิ่มระบบรายงาน สรุปรายการสั่งอาหาร
- พัฒนาระบบ Monitor Food List