แนะนำให้ดาวน์โหลดและอ่านครับ  สำคัญมากกับทุกหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 1. มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลฯ   ดาวน์โหลด 

 2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลฯ   ดาวน์โหลด 

 3. มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้มมาตรฐานฯ   ดาวน์โหลด 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติสถานพยาบาล   ดาวน์โหลด