โปรแกรม TBKMh Version 60.2.21  (New)

 

 โปรแกรม TBKMh Version 60.2.21 32bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม TBKMh Version 60.2.21 64bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- แก้ไขการเยี่ยมบ้าน  บางคนไม่สามารถเยี่ยมบ้านได้

 

โปรแกรม TBKMh Version 60.1.17  

  โปรแกรม TBKMh Version 60.1.17 32bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม TBKMh Version 60.1.17 64bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- เปลี่ยน Server ใหม่ .140

- เพิ่มการบันทึกข้อมูล ICD10

 

โปรแกรม TBKMh Version 59.04.29   

 โปรแกรม TBKMh Version 59.04.29 32bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม TBKMh Version 59.04.29 64bit   คลิกเพื่อดาวน์โหลด