Update TBCM 

  ดาวน์โหลด  โปรแกรมอัพเดต 13-06-2559 

ยังไม่เสถียร จะมีการอัพเดตเมื่อเจอปัญหา!!! เป็นฐานข้อมูล MySQL
ใช้สำหรับอัพเดตโปรแกรมที่ได้ติดตั้งจาก TBCM2010_Setup_160559 แล้วเท่านั้น มีขั้นตอนดังนี้ 1. ออกโปรแกรม TBCM2010_SQLSERVER
คลิกขวาไฟล์ TBCM2010_SQLSERVER_Update_130659 -> Next ไปจนเสร็จสิ้น