โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง : PersonPro 61.2.23

 ดาวน์โหลดโปรแกรม PersonPro 61.2.23   32bit ดาวน์โหลดที่นี้

 ดาวน์โหลดโปรแกรม PersonPro 61.2.23   64bit ดาวน์โหลดที่นี้

 สำหรับใช้ในโรงพยาบาลคำม่วงเท่านั้น

 - ปรับระบบให้สามารถ รับข้อมูลการลา  0.5 วันได้

 - รายงานสรุปการลา เจ้าหน้าที่

 

โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง

 ดาวน์โหลดโปรแกรม PersonPro 60.8.25 32bit

สำหรับใช้ในโรงพยาบาลคำม่วงเท่านั้น