โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20

  RMKmh  Version 60.12.20_32bit  ดาวน์โหลดที่นี่

  RMKmh  Version 60.12.20_64bit  ดาวน์โหลดที่นี่

- เพิ่ม ระบบการสืบค้น  Organize Valiable

- ปรับปรุงระบบรายงาน

-เพิ่มระบบการค้นหา แยกตามแผนกงาน  ในฟอร์มบัญชีความเสี่ยง

- เพิ่มฟอร์มการยืนยัน แนวทางแก้ไขปัญหา

- เพิ่มระบบส่งคืนรายงานความเสี่ยงที่ยืนยันแล้ว  แต่ถูกหมวด ไม่ถูกโปรแกรม  ในฟอร์มการทีมคร่อมสายงาน