N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 2 รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาล นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 814 อ่าน.
2 3 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 755 อ่าน.
3 4 แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 723 อ่าน.
4 5 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 644 อ่าน.
5 6 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 741 อ่าน.
6 7 ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 734 อ่าน.
7 8 เปิดแล้ว ! โรงเรียนผู้สูงอายุ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 646 อ่าน.
8 9 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 778 อ่าน.
9 10 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข daffy กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 845 อ่าน.
10 11 อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 703 อ่าน.
11 12 การพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องโรค นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 644 อ่าน.
12 13 เทศกาลวันสงกรานต์ 2559 มาแล้ววววว.. daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 738 อ่าน.
13 14 โรงทาน ครอบครัวเพิ่มศิลป์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 828 อ่าน.
14 15 Big Cleaning Day59 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 621 อ่าน.
15 17 วันอนามัยโลก นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 638 อ่าน.
16 18 ซ้อมแผน อุบัติเหตุ! นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 625 อ่าน.
17 19 เทศกาลสงกรานต์ 2559 มาแววว.. นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 628 อ่าน.
18 20 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 1078 อ่าน.
19 21 NCD คุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 756 อ่าน.
20 22 ฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปี 5/2559 daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 670 อ่าน.
21 26 รับประเมิน NCD คุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 665 อ่าน.
22 27 เริ่มแล้ว SKT @โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 694 อ่าน.
23 28 บุญบั้งไฟ อำเภอคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 665 อ่าน.
24 29 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 664 อ่าน.
25 30 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 797 อ่าน.
26 31 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 658 อ่าน.
27 32 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 629 อ่าน.
28 33 ตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 672 อ่าน.
29 34 บริษัท น้ำตาลอีสาน จำกัด มอบของขวัญปีใหม่ 2560 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 645 อ่าน.
30 35 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 714 อ่าน.
31 36 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 680 อ่าน.
32 37 กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนแพง มอบข้าวพันธุ์ดี ระดับประเทศ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 687 อ่าน.
33 38 กิจกรรม OD ประจำปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 729 อ่าน.
34 39 ลงนามทำสัญญาซื้อข้าวพันธุ์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 1225 อ่าน.
35 40 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 721 อ่าน.
36 41 รับประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 749 อ่าน.
37 42 จทน.สาธารณสุข คำม่วง-สามชัยร่วมรับ ผู้ตรวจราชการ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 866 อ่าน.
38 43 มาเเล้วเครื่องมือวัดความสุข ด้วยตัวเอง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 730 อ่าน.
39 44 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 645 อ่าน.
40 45 อบรมจิตอาสาทางการแพทย์ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 1407 อ่าน.
41 46 ร่วมปลูกต้นดาวเรือง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 681 อ่าน.
42 47 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 802 อ่าน.
43 48 ร่วมพิธีถวายสักการะวันปิยมหาราช tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 1135 อ่าน.
44 49 พลังจิตอาสา อำเภอคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 710 อ่าน.
45 50 ซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อม tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 823 อ่าน.
46 51 หน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 719 อ่าน.
47 52 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 828 อ่าน.
48 53 เริ่มเเล้ว แผนปฏิบัติงานวัณโรค ปี 2561 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 703 อ่าน.
49 54 ประเมินสุขภาพทางการเงิน tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 667 อ่าน.
50 55 กิจกรรมธรรมะประจำเดือน tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 648 อ่าน.
51 56 ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 731 อ่าน.
52 57 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 964 อ่าน.
53 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 697 อ่าน.
54 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 788 อ่าน.
55 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 3823 อ่าน.
56 61 เยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 2000 อ่าน.
57 62 ทำบุญโรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 757 อ่าน.
58 63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 654 อ่าน.
59 64 อุ่นไอรับ คลายความหนาว tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 598 อ่าน.
60 65 เตรียมถุงผ้า มาใส่ยาด้วยนะคะ เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 660 อ่าน.
61 66 อบรมนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยประจำปี 2562 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 885 อ่าน.
62 67 โรงพยาบาลรับมอบเตียงผู้ป่วย 4 เตียง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 999 อ่าน.
63 69 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 692 อ่าน.
64 70 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 647 อ่าน.
65 71 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการวิ่งด้วยรักฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 553 อ่าน.
66 72 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 507 อ่าน.
67 73 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลคำม่วง คัพ ครั้งที่ 3 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 581 อ่าน.
68 75 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 658 อ่าน.
69 76 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 879 อ่าน.
70 77 เปิดรับสมัครบุคลากร tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 2698 อ่าน.
71 78 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว.. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 783 อ่าน.
72 79 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือดสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 590 อ่าน.
73 82 รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ GREEN&CLEAN Hospital apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 587 อ่าน.
74 83 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจำปี 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 531 อ่าน.
75 84 แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 apple ข่าวสารสุขภาพ 562 อ่าน.
76 85 ผังบัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 daffy ข่าวสารสุขภาพ 488 อ่าน.
77 86 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 350 อ่าน.
78 87 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง งดให้บริการ นวด อบ ประคบฯ apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 628 อ่าน.
79 88 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 544 อ่าน.
80 89 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 528 อ่าน.
81 90 รายนามผู้บริจาค รวมน้ำใจ ช่วยหมอ สู้ COVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 958104 อ่าน.
82 91 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 563 อ่าน.
83 92 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 355 อ่าน.
84 93 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 406 อ่าน.
85 94 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง... apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 470 อ่าน.
86 96 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 311 อ่าน.
87 97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เลขที่สอบ... apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 412 อ่าน.
88 98 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว .. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 418 อ่าน.
89 100 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 328 อ่าน.
90 101 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 620 อ่าน.
91 102 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 2249 อ่าน.
92 103 กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 313 อ่าน.
93 104 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 470 อ่าน.
94 105 กิจกรรม โครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อสบ.) apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 368 อ่าน.
95 106 ร่วมยินดีกับ อสม.เอมอร ชนะบุตร อสม.ดีเด่นระดับชาติ apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 542 อ่าน.
96 107 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 351 อ่าน.
97 108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และระเบียบปฏิบัติ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 301 อ่าน.
98 109 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 450 อ่าน.
99 110 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 362 อ่าน.
100 111 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 277 อ่าน.
101 112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 383 อ่าน.
102 113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 319 อ่าน.
103 114 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 565 อ่าน.
104 115 รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 415 อ่าน.
105 117 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 1399 อ่าน.
106 118 รับบริจาคนมถั่วเหลือง ซังซัง จากบริษัทแลคตาซอย จำกัด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 234 อ่าน.
107 119 รับมอบของบริจาคจาก ธ.ก.ส. daffy กิจกรรม-โรงพยาบาล 310 อ่าน.
108 120 นายอำเภอคำม่วง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 351 อ่าน.
109 121 รับของบริจาค จากทางกลุ่มเพื่อนคำม่วงขาวแดง รุ่น 43 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 313 อ่าน.
110 122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 732 อ่าน.
111 123 ได้รับบริจาค แอลกอฮอล์ เจล จากบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 222 อ่าน.
112 124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 491 อ่าน.
113 125 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 486 อ่าน.
114 126 ได้รับบริจาคชุด PPE จำนวน 4 ชุด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 297 อ่าน.
115 127 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 337 อ่าน.
116 128 ประกาศ แจ้งวันฉีดวัคซีน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 315 อ่าน.
117 129 ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 288 อ่าน.
118 130 ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7กลุ่มโรค apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 277 อ่าน.
119 131 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 333 อ่าน.
120 132 ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 310 อ่าน.
121 133 พระอาจารย์ธีทัต ธัมมิโก มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กิจกรรม-โรงพยาบาล 302 อ่าน.
122 134 ตรวจเชิงรุก Covid-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 389 อ่าน.
123 135 ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา 2 กลุ่มเสียง apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 312 อ่าน.
124 136 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 297 อ่าน.
125 137 พระครูถาวรสมณวัตร มอบเงินบริจาคให้ รพ.คำม่วง apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 292 อ่าน.
126 138 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 327 อ่าน.
127 139 รายนามผู้บริจาค apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 350 อ่าน.
128 140 รับมอบของบริจาค จาก กฟผ. apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 256 อ่าน.
129 141 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสรรหา พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 289 อ่าน.
130 142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 392 อ่าน.
131 143 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 372 อ่าน.
132 144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 267 อ่าน.
133 145 ฉีดวัคซีนพระราชทาน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 332 อ่าน.
134 146 ร่วมฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส เนื่องในวันมหิดล apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 240 อ่าน.
135 147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 306 อ่าน.
136 148 ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายงานขอเช่าระบจัดเก็บข้อมูลภาพ(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 160 อ่าน.
137 149 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มนักเรียน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 241 อ่าน.
138 150 แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 215 อ่าน.
139 151 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 803 อ่าน.
140 152 โรงพยาบาลคำม่วง ขอขอบคุณ ผู้มีจิตเมตตามอบเครื่องผลิตออกซิเจน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 191 อ่าน.
141 153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 533 อ่าน.
142 154 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 458 อ่าน.
143 155 . apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 222 อ่าน.
144 157 4 พระราชกรณียากิจที่โดเด่นในหลวงรัชกาลที่ 9 daffy กิจกรรม-โรงพยาบาล 252 อ่าน.
145 158 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินบำรุง) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 149 อ่าน.
146 159 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (งบค่าเสื่อม) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 152 อ่าน.
147 160 รวมแผนงานโครงการ รพ.คำม่วง apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 198 อ่าน.
148 161 NO GIFT POLICY apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 14943 อ่าน.
149 162 ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็ก apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 243 อ่าน.
150 163 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 109 อ่าน.
151 164 ร่างประกาศโรงพยาบาลคำม่วง apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 170 อ่าน.
152 165 เอกสารประกวดราคา (e-bidding) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 173 อ่าน.
153 166 ประกาศ ประกวดราคา apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 170 อ่าน.
154 167 ประกาศ ประกวดราคา apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 204 อ่าน.
155 168 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 187 อ่าน.
156 169 ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 214 อ่าน.
157 170 เอกสารการขายทอดตลาด apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 244 อ่าน.
158 171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 108 อ่าน.
159 172 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง daffy กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 115 อ่าน.
160 173 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง daffy กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 115 อ่าน.
161 174 ประกาศรับสมัครบุคคล apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 193 อ่าน.
162 175 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 133 อ่าน.
163 176 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 88 อ่าน.
164 177 รับประเมินคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 89 อ่าน.
165 178 ประกาศรับสมัครบุคคล. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 137 อ่าน.
166 179 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 122 อ่าน.
167 180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา daffy กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 92 อ่าน.
168 181 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 95 อ่าน.
169 182 ใช้กัญชา daffy ข่าวสารสุขภาพ 63 อ่าน.
170 183 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พกส daffy กิจกรรม-รับสมัครงาน 786 อ่าน.
171 184 พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 33 อ่าน.
172 185 ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมงคล apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 32 อ่าน.
173 186 รับมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง (หมอสามล้อ) apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 45 อ่าน.
174 187 พิธีถวายพระพรชัยมงคล apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 44 อ่าน.
175 188 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 24 อ่าน.
176 189 โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 35 อ่าน.
177 190 ประกาศรับสมัครบุคคล apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 188 อ่าน.
178 191 เปิดโครงการผู้สูงวัย apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 8 อ่าน.
179 192 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 18 อ่าน.
sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort tuzla escort bagcilar escort beykoz escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort sex shop sex shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop