N E W S

ลำดับ รหัส หัวข้อข่าว ผู้ตั้ง ประเภทข่าว อ่าน ###
1 2 รับสมัครงาน ตำแหน่ง พยาบาล นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 607 อ่าน.
2 3 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 554 อ่าน.
3 4 แจ้งแนวทางการออกให้บริการฉีดวัคซีน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 535 อ่าน.
4 5 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 476 อ่าน.
5 6 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 527 อ่าน.
6 7 ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 549 อ่าน.
7 8 เปิดแล้ว ! โรงเรียนผู้สูงอายุ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 477 อ่าน.
8 9 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 579 อ่าน.
9 10 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 664 อ่าน.
10 11 อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 524 อ่าน.
11 12 การพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องโรค นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 482 อ่าน.
12 13 เทศกาลวันสงกรานต์ 2559 มาแล้ววววว.. นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 540 อ่าน.
13 14 โรงทาน ครอบครัวเพิ่มศิลป์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 652 อ่าน.
14 15 Big Cleaning Day59 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 440 อ่าน.
15 17 วันอนามัยโลก นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 457 อ่าน.
16 18 ซ้อมแผน อุบัติเหตุ! นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 452 อ่าน.
17 19 เทศกาลสงกรานต์ 2559 มาแววว.. นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 462 อ่าน.
18 20 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 902 อ่าน.
19 21 NCD คุณภาพ โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 588 อ่าน.
20 22 ฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปี 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 481 อ่าน.
21 26 รับประเมิน NCD คุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 480 อ่าน.
22 27 เริ่มแล้ว SKT @โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 502 อ่าน.
23 28 บุญบั้งไฟ อำเภอคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 473 อ่าน.
24 29 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 486 อ่าน.
25 30 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 603 อ่าน.
26 31 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 472 อ่าน.
27 32 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 454 อ่าน.
28 33 ตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรี นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 490 อ่าน.
29 34 บริษัท น้ำตาลอีสาน จำกัด มอบของขวัญปีใหม่ 2560 tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 478 อ่าน.
30 35 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 538 อ่าน.
31 36 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 500 อ่าน.
32 37 กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนแพง มอบข้าวพันธุ์ดี ระดับประเทศ tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 497 อ่าน.
33 38 กิจกรรม OD ประจำปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 551 อ่าน.
34 39 ลงนามทำสัญญาซื้อข้าวพันธุ์ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-รับสมัครงาน 1045 อ่าน.
35 40 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 526 อ่าน.
36 41 รับประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 564 อ่าน.
37 42 จทน.สาธารณสุข คำม่วง-สามชัยร่วมรับ ผู้ตรวจราชการ นายวิชัย ผิวเงิน กิจกรรม-โรงพยาบาล 670 อ่าน.
38 43 มาเเล้วเครื่องมือวัดความสุข ด้วยตัวเอง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 563 อ่าน.
39 44 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 467 อ่าน.
40 45 อบรมจิตอาสาทางการแพทย์ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 1197 อ่าน.
41 46 ร่วมปลูกต้นดาวเรือง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 506 อ่าน.
42 47 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 624 อ่าน.
43 48 ร่วมพิธีถวายสักการะวันปิยมหาราช tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 936 อ่าน.
44 49 พลังจิตอาสา อำเภอคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 515 อ่าน.
45 50 ซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อม tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 625 อ่าน.
46 51 หน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 530 อ่าน.
47 52 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 652 อ่าน.
48 53 เริ่มเเล้ว แผนปฏิบัติงานวัณโรค ปี 2561 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 518 อ่าน.
49 54 ประเมินสุขภาพทางการเงิน tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 488 อ่าน.
50 55 กิจกรรมธรรมะประจำเดือน tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 467 อ่าน.
51 56 ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 497 อ่าน.
52 57 โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 772 อ่าน.
53 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 524 อ่าน.
54 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 617 อ่าน.
55 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 3650 อ่าน.
56 61 เยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 1720 อ่าน.
57 62 ทำบุญโรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 591 อ่าน.
58 63 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 475 อ่าน.
59 64 อุ่นไอรับ คลายความหนาว tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 425 อ่าน.
60 65 เตรียมถุงผ้า มาใส่ยาด้วยนะคะ เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 484 อ่าน.
61 66 อบรมนักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัยประจำปี 2562 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 665 อ่าน.
62 67 โรงพยาบาลรับมอบเตียงผู้ป่วย 4 เตียง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 804 อ่าน.
63 69 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 504 อ่าน.
64 70 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วง tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 518 อ่าน.
65 71 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการวิ่งด้วยรักฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 415 อ่าน.
66 72 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 379 อ่าน.
67 73 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลคำม่วง คัพ ครั้งที่ 3 tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 463 อ่าน.
68 75 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 532 อ่าน.
69 76 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ tom_it กิจกรรม-โรงพยาบาล 767 อ่าน.
70 77 เปิดรับสมัครบุคลากร tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 2507 อ่าน.
71 78 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว.. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 595 อ่าน.
72 79 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือดสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 476 อ่าน.
73 82 รับมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณ GREEN&CLEAN Hospital apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 401 อ่าน.
74 83 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ประจำปี 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 339 อ่าน.
75 84 แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 apple ข่าวสารสุขภาพ 398 อ่าน.
76 85 ผังบัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 daffy ข่าวสารสุขภาพ 319 อ่าน.
77 86 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 241 อ่าน.
78 87 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง งดให้บริการ นวด อบ ประคบฯ apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 423 อ่าน.
79 88 ประกาศโรงพยาบาลคำม่วง ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 366 อ่าน.
80 89 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 358 อ่าน.
81 90 รายนามผู้บริจาค รวมน้ำใจ ช่วยหมอ สู้ COVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 957751 อ่าน.
82 91 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 382 อ่าน.
83 92 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 236 อ่าน.
84 93 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 283 อ่าน.
85 94 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง... apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 329 อ่าน.
86 96 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 194 อ่าน.
87 97 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เลขที่สอบ... apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 284 อ่าน.
88 98 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว .. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 289 อ่าน.
89 100 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 198 อ่าน.
90 101 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 446 อ่าน.
91 102 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 210 อ่าน.
92 103 กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 194 อ่าน.
93 104 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 289 อ่าน.
94 105 กิจกรรม โครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(อสบ.) apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 227 อ่าน.
95 106 ร่วมยินดีกับ อสม.เอมอร ชนะบุตร อสม.ดีเด่นระดับชาติ apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 348 อ่าน.
96 107 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 227 อ่าน.
97 108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และระเบียบปฏิบัติ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 180 อ่าน.
98 109 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 249 อ่าน.
99 110 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 239 อ่าน.
100 111 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 160 อ่าน.
101 112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 237 อ่าน.
102 113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 197 อ่าน.
103 114 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 368 อ่าน.
104 115 รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 305 อ่าน.
105 117 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 1219 อ่าน.
106 118 รับบริจาคนมถั่วเหลือง ซังซัง จากบริษัทแลคตาซอย จำกัด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 113 อ่าน.
107 119 รับมอบของบริจาคจาก ธ.ก.ส. apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 134 อ่าน.
108 120 นายอำเภอคำม่วง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 164 อ่าน.
109 121 รับของบริจาค จากทางกลุ่มเพื่อนคำม่วงขาวแดง รุ่น 43 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 142 อ่าน.
110 122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน tom_it กิจกรรม-รับสมัครงาน 598 อ่าน.
111 123 ได้รับบริจาค แอลกอฮอล์ เจล จากบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 93 อ่าน.
112 124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 370 อ่าน.
113 125 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 352 อ่าน.
114 126 ได้รับบริจาคชุด PPE จำนวน 4 ชุด apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 108 อ่าน.
115 127 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 137 อ่าน.
116 128 ประกาศ แจ้งวันฉีดวัคซีน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 139 อ่าน.
117 129 ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 101 อ่าน.
118 130 ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7กลุ่มโรค apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 111 อ่าน.
119 131 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 210 อ่าน.
120 132 ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 130 อ่าน.
121 133 พระอาจารย์ธีทัต ธัมมิโก มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กิจกรรม-โรงพยาบาล 122 อ่าน.
122 134 ตรวจเชิงรุก Covid-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 191 อ่าน.
123 135 ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกา 2 กลุ่มเสียง apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 134 อ่าน.
124 136 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 111 อ่าน.
125 137 พระครูถาวรสมณวัตร มอบเงินบริจาคให้ รพ.คำม่วง apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 108 อ่าน.
126 138 ตรวจเชิงรุกCOVID-19 apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 146 อ่าน.
127 139 รายนามผู้บริจาค apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 156 อ่าน.
128 140 รับมอบของบริจาค จาก กฟผ. apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 78 อ่าน.
129 141 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสรรหา พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 94 อ่าน.
130 142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 198 อ่าน.
131 143 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 166 อ่าน.
132 144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 113 อ่าน.
133 145 ฉีดวัคซีนพระราชทาน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 106 อ่าน.
134 146 ร่วมฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส เนื่องในวันมหิดล apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 41 อ่าน.
135 147 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พกส. apple กิจกรรม-รับสมัครงาน 56 อ่าน.
136 148 ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายงานขอเช่าระบจัดเก็บข้อมูลภาพ(PACS) apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 16 อ่าน.
137 149 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มนักเรียน apple กิจกรรม-โรงพยาบาล 27 อ่าน.
138 150 แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม apple กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง 16 อ่าน.