Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม apple 48 อ่าน.
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างรายงานขอเช่าระบจัดเก็บข้อมูลภาพ(PACS) apple 36 อ่าน.
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple 270 อ่าน.
4 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple 177 อ่าน.
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 apple 471 อ่าน.
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple 215 อ่าน.
7 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple 210 อ่าน.
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple 250 อ่าน.
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple 401 อ่าน.
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple 371 อ่าน.
11 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple 250 อ่าน.
12 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 520 อ่าน.
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3665 อ่าน.
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 632 อ่าน.
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 540 อ่าน.
16 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 485 อ่าน.
17 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 547 อ่าน.
18 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 526 อ่าน.
19 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 558 อ่าน.
20 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 471 อ่าน.
21 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 496 อ่าน.
22 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 619 อ่าน.
23 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 502 อ่าน.
24 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 684 อ่าน.
25 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 603 อ่าน.
26 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 495 อ่าน.