Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 104 อ่าน.
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3266 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 223 อ่าน.
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 184 อ่าน.
5 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 130 อ่าน.
6 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 173 อ่าน.
7 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 165 อ่าน.
8 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 167 อ่าน.
9 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 133 อ่าน.
10 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 142 อ่าน.
11 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 282 อ่าน.
12 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 138 อ่าน.
13 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 309 อ่าน.
14 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 264 อ่าน.
15 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 168 อ่าน.