Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 55 อ่าน.
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3224 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 181 อ่าน.
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 170 อ่าน.
5 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 117 อ่าน.
6 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 160 อ่าน.
7 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 150 อ่าน.
8 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 157 อ่าน.
9 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 121 อ่าน.
10 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 127 อ่าน.
11 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 266 อ่าน.
12 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 124 อ่าน.
13 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 294 อ่าน.
14 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 251 อ่าน.
15 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 156 อ่าน.