Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple 3 อ่าน.
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple 33 อ่าน.
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple 45 อ่าน.
4 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple 36 อ่าน.
5 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 198 อ่าน.
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3348 อ่าน.
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 291 อ่าน.
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 223 อ่าน.
9 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 160 อ่าน.
10 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 205 อ่าน.
11 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 199 อ่าน.
12 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 203 อ่าน.
13 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 165 อ่าน.
14 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 181 อ่าน.
15 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 324 อ่าน.
16 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 181 อ่าน.
17 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 344 อ่าน.
18 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 304 อ่าน.
19 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 205 อ่าน.