Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple 151 อ่าน.
2 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา จำนวน 6 รายการ apple 96 อ่าน.
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 apple 336 อ่าน.
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple 158 อ่าน.
5 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple 158 อ่าน.
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple 195 อ่าน.
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple 329 อ่าน.
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple 307 อ่าน.
9 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple 203 อ่าน.
10 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 455 อ่าน.
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3608 อ่าน.
12 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 564 อ่าน.
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 472 อ่าน.
14 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 411 อ่าน.
15 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 478 อ่าน.
16 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 448 อ่าน.
17 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 491 อ่าน.
18 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 409 อ่าน.
19 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 421 อ่าน.
20 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 560 อ่าน.
21 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 444 อ่าน.
22 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 614 อ่าน.
23 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 534 อ่าน.
24 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 430 อ่าน.