อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

           วันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการดรงพยาบาลคำม่วง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สงกันหา สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
เปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559 เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานตามบทบาท และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระดับชุมชนได้