วันอนามัยโลก 2559

 คำขวัญ คือ "How safe is your food? From farm to plate, keep it safe" เป็นภาษาไทยว่า "อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร "

ภาพกิจกรรม