รับประเมินคลินิก NCD คุณภาพ จากทีม ประเมิน สาธาาณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์          

          วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วงได้รับประเมินการดำเนินงานคลินิก NCDs คุณภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCD) ปีงบประมาณ  2558 โดยทีมประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามประเมินการพัฒนา คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการสุขภาพ ในเชิงระบบการบริหารจัดการและการดำเนินการ
 ทางคลินิก ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานการณ์ ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพระบบบริการของคลินิก NCD ของโรงพยาบาลคำม่วงต่อไป

ขอบคุณช่างภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ