รับประเมิน NCD คุณภาพ จาก ศูนย์ควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น 

ภาพกิจกรรม