มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ บ้านดินจี่ 11 มิถุนายน 2559

 

ภาพกิจกรรม