งานวิจัยเชิงคุณภาพ คืออะไร
                   งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นั้นอาจจะกำลังเป็นปัญหา หรือเกิดผลกระทบ (ทั้งทางบวก หรือทางลบ) หรืออาจเป็นสิ่งที่เรา หรือคนในสังคมให้ความสนใจ 

ประมวลภาพการอบรม