ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะตรวจราชการ และนิเทศงาน ได้ออกตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  ได้นรับการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ จากนายแพทย์ ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข อำเภอคำม่วง - สามชัย ได้เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยม จากผู้ตรวจราชการ

 

ภาพกิจกรรม