โรงพยาบาลคำม่วงรับการเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์กรมหาชน)

          โรงพยาบาลคำม่วงรับการเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ที่ผ่านมา

คณะผู้เยี่ยมสำรวจ

1. อาจารย์มธุรส  ภาสน์พิพัฒน์กุล    หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ

2. นพ.ธวัชชัย    เทียมกลาง           ผู้เยี่ยมสำรวจ

3. ดร.สุทธินันท์  สระทองหน          ผู้เยี่ยมสำรวจ

          โรงพยาบาลคำม่วง ของเรา ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ตรวจเยี่ยม  เป็นอย่างมากในการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ประมวลผลกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ