0

จำนวนผู้ป่วยส่ง Refer
เดือน 09-2563

More info

0

จำนวนผู้ป่วยรับ Refer
เดือน 09-2563

More info

0

จำนวนผู้ป่วยส่งกลับ Refer
เดือน 09-2563

More info

0

จำนวนผู้ป่วยรับกลับ Refer
เดือน 09-2563

More info

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยส่งต่อ Refer