ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ28/02/2561 เวลา 16:49:32
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม goal 1+5
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ28/02/2561 เวลา 16:52:19
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม goal 1+5
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 14:51:51
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหทัยพร อ้วนภักดี   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร พิจารณา ขาราชการ
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 14:49:05
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายราชัน วงษ์จรัส   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม Conference การโอนขายบิล
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 08:35:18
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม นำเสนอ Clinical Tracer
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 08:37:58
วันที่ใช้ห้อง 12 มี.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   12 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม นำเสนอการบ้าน สรพ.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ12/03/2561 เวลา 16:34:15
วันที่ใช้ห้อง 13 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 มี.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราภรณ์ บิดา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม นำเสนอการบ้าน สรพ.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ02/03/2561 เวลา 10:31:10
วันที่ใช้ห้อง 16 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม อสม. อ.คำม่วง งานสุขภาพจิต
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ15/03/2561 เวลา 13:58:25
วันที่ใช้ห้อง 16 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม รับประเมิน โรงพยาบาลสีเขียว
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ18/03/2561 เวลา 12:16:09
วันที่ใช้ห้อง 19 มี.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มี.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม คณะทำงาน วัน อสม. ปี 2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ