ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/08/2560 เวลา 11:48:25
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม อบรมนักจัดการสุขภาพต.ทุุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ05/09/2560 เวลา 09:11:47
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสุวิชชา พรรณมาตย์   สำหรับแผนก งานอุบัติหตุฉุกเฉิน
วาระการประชุม สอนนักเรียน รด. โรงเรียนคำม่วง เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ01/09/2560 เวลา 08:44:09
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.กรรณิกา สารพันธ์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม การอบอบการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ11/09/2560 เวลา 08:22:04
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.กรรณิกา สารพันธ์   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ยืมโน๊ตบุ็คเพื่อประชุมการใช้โปรแกรม thailand vision 2020 ที่รพ.สมเด็จ
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ01/09/2560 เวลา 14:22:08
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนาถนรินทร์ ทรัพย์กุล   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ06/09/2560 เวลา 14:38:11
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมอสม.ต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ15/09/2560 เวลา 09:33:28
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมcgต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/09/2560 เวลา 09:19:53
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 60 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 ก.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม สรุปการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปี60
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ15/09/2560 เวลา 11:47:54
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ก.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายศิริพงษ์ สารเลา   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมcgต.ทุ่งคลอง
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ15/09/2560 เวลา 16:40:00
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ก.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สุธาสินี โง่นคำ   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประเมินคิวเอพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ