ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 13:05:33
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม อบรมcg
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 07:32:21
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม อบรมcg
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ27/06/2561 เวลา 10:56:43
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.กฤติยาณี มงคล   สำหรับแผนก งานโภชนาการ
วาระการประชุม ประชุมอบรมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/06/2561 เวลา 10:39:02
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 61 เวลา 13:05   ถึงวันที่   05 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ29/06/2561 เวลา 10:41:40
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ22/06/2561 เวลา 15:31:05
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายวีระศักดิ์ โทไข่ษร   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ04/07/2561 เวลา 15:04:07
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ09/07/2561 เวลา 17:47:14
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม งานอนามัยแม่และด็ก(มหัศจรรย์1,000วัน)
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ12/07/2561 เวลา 15:39:09
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ธนาพร ศิริโส   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม เตรียมหน่วยแพทย์ พอสว.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ17/07/2561 เวลา 13:53:28
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ก.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นาง ชาลิสา ภูดวงศรี   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ต้อนรับทีมเคลมราวด์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ