ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ21/09/2561 เวลา 16:42:52
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมNCDคปสอ.คำม่วง
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 08:25:55
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ต.ค. 61 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวรรณี ศรีหงษ์ทอง   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุม คปสอ.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำโครงการ คปสอ.ปี 2562
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 15:52:26
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ05/10/2561 เวลา 09:09:45
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม สรุปการดำเนินงานปี61G1,5และทำแผนปี62
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 02:43:43
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนฤมล บรรพศิริ   สำหรับแผนก กลุ่มงานห้องคลอด-ผ่าตัด-หลังคลอด
วาระการประชุม สรุุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และด็กปี61และทำแผนปี62
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 15:57:38
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ10/10/2561 เวลา 09:46:42
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สกฤตา ศรีณพรม   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุม ยุทธศาสตร์ pcu
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ12/10/2561 เวลา 15:57:51
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สุกฤตา ศรีณพรม   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม ยุทธศาสตร์ pcu
รายละเอียด

ห้องศูนย์การเรียนรู้

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 16:04:34
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.นรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ตรวจตาเท้า เบาหวาน
รายละเอียด

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุมัติ16/10/2561 เวลา 11:00:51
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.วิจิตรา พลใสย   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมนอกสถานที่ จ.ขอนแก่น งานประกัน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ