RoomSYS

สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติKMH610800000920 ส.ค. 61 (08:00)
24 ส.ค. 61 (08:00)
ห้องแพรวแพรวา
ประชุม(อฉพ)40ชม
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ